Reset Password

Your search results

Zasady wynajmu

W celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa Noclegów dla Gości „Słonecznych Domków” przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdrój oraz ich mienia – zarządza się co następuje:

 1. Niniejsze zbiór zasad wynajmu zostaje wydany przez właściciela obiektów noclegowych – Słoneczne Domki przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa klientów w wyżej wymienionych obiektach oraz ich mienia. Niniejszy zbiór zasad ustala jednocześnie sposób korzystania z pomieszczeń mieszkalnych w Słonecznych Domkach w Krynicy Zdroju.
 2. Niniejszy zbiór zasad wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie wyżej wymienionych obiektów.
 3. Pomieszczenia mieszkalne –Słoneczne Domki przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdrój wynajmowane są na doby. Nocleg rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy się o godzinie 11: 00 dnia następnego.
 4. Osoba zajmująca pomieszczenie mieszkalne, zwana dalej „Gościem” określa czas swego pobytu.
 5. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić pod numerem telefonu 501 450 007 do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia mieszkalnego. Wynajmujący może nie uwzględnić życzenia Gościa przedłużenia najmu pomieszczenia mieszkalnego w przypadku braku wolnych miejsc.
 6. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pomieszczenia mieszkalnego innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 7. Osoby nie będące Gośćmi Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju (nie meldowane) nie mogą przebywać w pomieszczeniach mieszkalnych Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju od godziny 22 : 00 do godziny 7:00 dnia następnego.
 8. W pomieszczeniach mieszkalnych – Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju należy zachować ciszę nocną od godziny 22 : 00 do godziny 7 : 00 dnia następnego.
 9. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach mieszkalnych obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, żelazek oraz palników gazowych.
 10. Każdy Gość, przebywający oraz korzystający ze wszelkich urządzeń na terenie „Słonecznych Domków” czyni to na własną odpowiedzialność. Opiekunowie/rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci przebywające pod ich opieką.
 11. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej Gościa lub z winy osób go odwiedzających.
 12. Wynajmujący Słoneczne Domki przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju obowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników co siedem dni lub na każdorazowe życzenie gościa, lecz nie częściej niż raz na dobę. Wymiana bielizny pościelowej i ręczników odbywa się pod nieobecność Gościa, a w jego obecności jedynie na wyraźnie żądanie Gościa. Gość w momencie meldowania się w Słonecznych Domkach przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju ma prawo zastrzec, aby właściciel Chat nie dokonywał wymiany bielizny pościelowej i ręczników w okresie jego pobytu w Słonecznych Domkach przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju.
 13. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych -przez Gości na teren Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju regulują przepisy tytułu XXIX Kodeksu Cywilnego – odpowiedzialność, prawo zastawu i przedawnienie roszczeń utrzymujących hotele i podobne zakłady.
 14. Właściciel Słonecznych Domków w Krynicy Zdroju nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa. Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju parking jest parkingiem niestrzeżonym.
 15. Gość Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju nie może wprowadzać jakichkolwiek zwierząt na teren posesji „Słoneczne Domki”.
 16. Przedmioty pozostawione przez Gościa w pomieszczeniu mieszkalnym, po opuszczeniu Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju, zostaną odesłane przez Właściciela Słonecznych Domków na koszt Gościa na wskazany przez Gościa adres. W przypadku braku wskazania przez Gościa adresu na który mają być odesłane pozostawione przedmioty lub w przypadku braku osobistego odbioru tych rzeczy przez Gościa, Właściciel Słonecznych Domków przy ul. Słotwińskiej 80 w Krynicy Zdroju postąpi z rzeczami stosownie do przepisów o rzeczach zagubionych lub znalezionych.
 17. Pobierana jest kaucja w wysokości 200,00 pln za niezniszczone wyposażenie oraz pozostawienie Domków w czystości. Kaucja podlega zwrotowi jeżeli Gość pozostawi pomieszczenia uporządkowane oraz kompletne wyposażenie w dniu oddania kluczy do obiektu.
 18. Gość dokonujący rezerwacji pobytu w Słonecznych Domkach przy ul. Słotwińskiej 80 oświadcza, że zapoznał się z powyższym zbiorem zasad. Na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. Z 2004 Nr 223 poz. 2268 z późniejszymi zmianami).

Właściciel, Marcin Szewczyk.